ผังรวมสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ด้านสังคม 8 สาขา

สรุปข้อมูลสถิติของจังหวัด

ด้านเศรษฐกิจ 13 สาขา

1.ประชากร 9. การเกษตร ป่าไม้ และการประมง
2. แรงงาน 10. อุตสาหกรรม
3. การศึกษา 11. พลังงาน
4. สุขภาพ 12. การขนส่ง
5. สวัสดิการสังคม 13. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. รายได้รายจ่ายครัวเรือน 14. การค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ
7. หญิง ชาย 15. การท่องเที่ยว
8. สังคมอื่นๆ 16. การเงิน การประกันภัยและดุลการชำระเงิน
  17. การคลัง

ด้านทรัพยากรฯ 2 สาขา

18. ราคา
22. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23. อุตุนิยมวิทยา 20. บัญชีประชาชาติ
    21. เศรษฐกิจ อื่นๆ